I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

1.1. СПУКИ 2 ЕООД е вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 206858837, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Хризантема N9, телефон за контакти: 0882999719, електронен адрес (имейл) info@therapybioresonance.com, УЕБСАЙТ: https://www.therapybioresonance.com/
1.2. СПУКИ 2 ЕООД , извършва търговска дейност и УСЛУГИ предоставяни, чрез УЕБСАЙТЪТ си.

II. ДЕФИНИЦИИ В настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените по-долу термини ще имат следното значение:

1) СПУКИ 2 ЕООД означава СПУКИ 2 ЕООД , с ЕИК 206858837 . Подробна информация за СПУКИ 2 ЕООД и контакти за връзка, се намират в Раздел I “Информация за доставчика на УСЛУГИТЕ”
2) “ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на САЙТА.
3) “ПОТРЕБИТЕЛ” означава всяко физическо лице, което използва САЙТА по какъвто и да е начин, включително, но не само, като гo разглежда, и извършва всякакви други действия свързани с това.
4) “САЙТ” означава домейн (интернет адрес) https://www.therapybioresonance.com/
5) “УСЛУГИ” означава всички УСЛУГИ, които се предлагат на ПОТРЕБИТЕЛИ и се извършват от СПУКИ 2 ЕООД посредством САЙТА към даден момент.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се прилагат към всички УСЛУГИ, извършвани посредством САЙТА. При противоречие между ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и предвиденото в УСЛУГАТА, предимство имат специалните условия на УСЛУГАТА.
3.2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са обвързващи за всички лица, които извършват услугите на сайта.
3.3. С оглед на периодичното допълване и модифициране на УСЛУГИТЕ, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни от СПУКИ 2 ЕООД периодично. Промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ влизат в сила от датата на обявяването им в САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са съгласни с промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, имат право да преустановят използването на УСЛУГИТЕ.

IV. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

4.1. Съдържанието на САЙТА се предоставя “такова, каквото е”, без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, СПУКИ 2 ЕООД не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.
4.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия САЙТ са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.
4.3. САЙТЪТ работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извън мрежата, САЙТЪТ няма да работи.
4.4. СПУКИ 2 ЕООД не е прегледало съдържанието на САЙТОВЕТЕ, към които има качени линкове (връзки) от САЙТА и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан САЙТ, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на САЙТА не означава обвързване от страна на СПУКИ 2 ЕООД . Използването на такъв свързан УЕБСАЙТ е на собствен риск на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.5. СПУКИ 2 ЕООД не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използването на САЙТА.

V. ИЗМЕНЕНИЯ
Материалите, качени на САЙТА, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. СПУКИ 2 ЕООД може да прави промени в материалите, съдържащи се в САЙТА по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. СПУКИ 2 ЕООД обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно “Политика за защита на личните данни”, публикувана на интернет страницата

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между СПУКИ 2 ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
7.2. За неуредените в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
7.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в САЙТА, остават собственост на СПУКИ 2 ЕООД . Всяко използване на САЙТА или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.
7.4. СПУКИ 2 ЕООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички УСЛУГИ, достъпни чрез САЙТА.
7.5. Предвидените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от САЙТА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
7.6. Орган за АРС: https://www.kzp.bg/
7.7. Платформа за ОРС: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG